Handelsbetingelser

 

Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os – dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det rent juridiske. Af selv samme årsag har vi nedskrevet alle de ting du er enig med os i, når du handler med os.

Det meste giver sig selv og opfattes, i vores øjne, som helt almindelig god stil. Læs venligst vores handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til betingelserne.

Formål

Disse betingelser fastlægger de specifikke vilkår der gælder levering af varer og services fra Webbureauet VICTR IVS til kunder. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale med Webbureauet VICTR IVS. Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden varsel. Under løbende samt aktuelle samarbejder, vil ændringer skulle varsles, så kunden er opmærksom på at der er foretaget ændringer. Kunder der ikke længere får udført arbejde hos Webbureauet VICTR IVS, vil ikke få besked.

Tilbud og aftale

Tilbud fra Webbureauet VICTR IVS er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato. En aftale er først indgået når Webbureauet VICTR IVS har modtaget kundens accept. Dette skal ske skriftligt, enten fysisk eller via mail. Underskrivelse af tilbuddet via Dinero indgår under samme vilkår. Ordrebekræftelse på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, såfremt kunden ønsker det.

Priser og betaling

Alle priser er eksl. moms – med mindre andet er anført i tilbudet/ordren. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende kurs i forhold til danske kroner. Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til at regulere prisen i tilfælde at kursudsving. Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver.

Webbureauet VICTR IVS er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives følgende:

  1. At det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt.
  2. At kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt.
  3. At kunden ønsker rettelser, der går ud over sidste korrekturgang.

Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra Webbureauet VICTR IVS, forbeholder Webbureauet VICTR IVS sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger. På en faktura fra Webbureauet VICTR IVS er der 8 dages betalingsfrist efter en opgave er afsluttet. Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejdet, selvom den fulde ordre ikke er leveret til kunden. Er leveret materiale ubrugeligt, uden den resterende manglende levering, kræves ingen betaling fra kunden til Webbureauet VICTR IVS.

A conto afregning

Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til a conto afregning hvis et projekt strækker sig over en længere periode.

Levering og forsinkelse

Hvis der er aftalt et leveringstidspunkt, vil leveringen af aftale/opgave/ordre finde sted på det aftalte tidspunkt, når produktet/arbejdet er færdigt. Såfremt at tidsplanen overskrides væsentligt er kunden berettiget til at hæve aftalen med Webbureauet VICTR IVS. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret.

Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som Webbureauet VICTR IVS ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører (hvis underleverandør er godkendt af kunden), forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.

Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan Webbureauet VICTR IVS ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som Webbureauet VICTR IVS ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af Webbureauet VICTR IVSs leveringsforpligtelser fordyres, er Webbureauet VICTR IVS ikke forpligtet til at gennemføre aftalen.

Ejendomsforbehold

Kunden opnår først brugsretten til fysiske eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til Webbureauet VICTR IVS. Samtlige varer og produkter fra Webbureauet VICTR IVS forbliver Webbureauet VICTR IVSs ejendom indtil andet er aftalt, og faktura/regning betalt. Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til at, efter brugsrettens overgang til kunden, at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring.

Rettigheder

Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Webbureauet VICTR IVS eller Webbureauet VICTR IVSs samarbejdspartnere, tilhører Webbureauet VICTR IVS. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet ud fra instruks fra kunden og/eller tilpasset kundens ønsker og behov. Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, kræves en særskilt skriftlig aftale med Webbureauet VICTR IVS herom.

Kunden har kun brugsret i det omfang som fremgår direkte af parternes aftale. Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet helt eller delvist af Webbureauet VICTR IVS på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Webbureauet VICTR IVSs ejendom. Webbureauet VICTR IVS er dog forpligtet til at opbevare filerne i 6 måneder efter arbejdets afslutning. Længere opbevaringstid kan aftales, dog kræves en skriftlig aftale med Webbureauet VICTR IVS.

Ansvaret ophører hvis parterne (kunden og Webbureauet VICTR IVS) indgår en særskilt aftale. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner og lignende uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører de Webbureauet VICTR IVS og må ikke uden Webbureauet VICTR IVSs godkendelse overlades til tredjemand.

Mangler

Webbureauet VICTR IVS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet, eller påpeget. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter Webbureauet VICTR IVS ikke for fejl eller mangler, der hidrører fra disse. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.

Webbureauet VICTR IVS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte prøver eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykte medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Webbureauet VICTR IVS ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Webbureauet VICTR IVS har medvirket til udformningen heraf.

I forbindelse med indkøb af rettigheder til grafiske elementer udefra, sikre Webbureauet VICTR IVS at disse frit kan benyttes af kunden.

Webbureauet VICTR IVS har intet ansvar for og fører ikke kontrol med kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Webbureauet VICTR IVS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Webbureauet VICTR IVSs, men som er overladt til denne af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Webbureauet VICTR IVS har udført. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Webbureauet VICTR IVS er berettiget til, uden varsel, at destruere produkter i Webbureauet VICTR IVSs besiddelse i tilfælde af mistanke om anstødelighed, ulovligheder eller rettighedskrænkelser.

Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om kunden til offentlige tredjemand eller myndigheder.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

Retten til at kunne opsige en aftale, eller et samarbejde er bundet 7 dages varsel. Dette gælder både for Webbureauet VICTR IVS, såvel som kunden. Er aftalens værdi på over kr. 5.000 DKK, bedes varsling af opsigelse ske med 14 dages varsel. Dette skyldes aftalens omfang.

Kunden forbeholdes retten til at kunne opsige en aftale eller et samarbejde, ud fra ovenstående beskrivelse if.t. varslingsperiode, såfremt Webbureauet VICTR IVS ikke overholder bekræftet aftale mellem Webbureauet VICTR IVS og kunden. Dette kan f.eks. være forsinkelser, eller mangler i leveret materiale.

Kunden kan på samme måde opsige en indgået aftale, hvis kunden skulle fortryde inden arbejdets start. Dette skal ske skriftligt 24 timer inden arbejdet påbegyndes. Er der allerede, fra Webbureauet VICTR IVS’s side, indkøbt materiale i form af billeder, video, skifttyper, tekst eller andet, dækker kunden 100% over disse omkostninger, og vil modtage fakutra fra Webbureauet VICTR IVS med det fulde beløb for omkostningerne heraf.

Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejde, selvom den fulde ordre ikke er leveret til kunden. Er det leverede materiale ubrugeligt, uden den resterende manglende levering, kræves der naturligvis ingen betaling fra kunden.

Opsigelse af aftale/samarbejde fra Webbureauet VICTR IVS:

Webbureauet VICTR IVS forbeholder sig retten til at opsige en aftale eller et samarbejde, hvis samarbejdet ikke fungerer eller kunden ikke overholder aftaler som betalingsfrist, aftaler, møder, leverance af materiale, m.m.

Ved opsigelse af aftale, leveres alt udført arbejde, samt brugsretten til det, fra Webbureauet VICTR IVS til kunden.

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mindre mangler ved det leverede, hæfter Webbureauet VICTR IVS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab – herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Webbureauet VICTR IVS kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.

Underleverandører

Webbureauet VICTR IVS er berettiget til at lade arbejdet delvis eller helt udføres hos underleverandør(er).

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte forekomme af disse betingelser eller samhandel mellem parterne skal anlægges ved retten på Aarhus. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

Tidsfrist for rettelser af leveret arbejde

Ved levering af den færdige ydelse, har kunden 7 dage til at pointere rettelser i ét samlet dokument. Ved færdiggørelse af disse rettelser, betragtes ydelsen som færdig.

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress